Projects for master students

Senior researcher Håvard Haarstad is working on projects related to climate and energy transition, mainly within social science perspectives, but is open to interdisciplinary approaches.

Many different Projects and approaches are possible within these themes. Håvard has a background as a Latin America researcher and can supervise master Projects concerning climate and energy issues in that continent. Apart from that his main geographical context is Norway and Europe. There are several PhD-candidates and master students working on these issues at the Department, thus the possibilities of becoming involved in a relevant working environment are good.

Examples of possible Projects are:

 • Transition processes in the oil industry: how does the oil industry relate to the discourse on climate change
 • Urban developent and energy transition: possibilities and constraints in the planning of more sustainable and energy efficient cities
 • Effects of Norwegian policies in the North in climate and energy perspectives (Tarje Wanvik)

For questions, please contact Håvard Haarstad at havard.haarstad@uib.no

 

Forsker Håvard Haarstad jobber med prosjekter tilknyttet klima og energiomstilling, med kompetanse er innen samfunnsvitenskapelige perspektiver, men er åpen for tverrfaglige tilnærminger.

Mange ulike prosjekter og tilnærminger er mulig innenfor denne tematikken. Håvard har bakgrunn som Latin-Amerikaforsker, og veileder gjerne oppgaver som tar for seg klima og energiproblematikker der. Ellers er den foretrukne geografiske konteksten Norge og Europa. Det er flere PhD-kandidater og Masterstudenter som jobber med denne tematikken på instituttet, så det er gode muligheter for å bli med i et relevant faglig miljø.

Eksempler på mulige masterprosjekter er:

 • Oljeindustriens omstillingsprosesser: hvordan forholder oljenæringen seg til diskursen om klimaendringer
 • Byutvikling og energiomstilling: hindringer og muligheter i planleggingen av klimavennlige og energieffektive byer
 • Effekter av norsk nordområdesatsing i klima- og energiperspektiv (Tarje Wanvik)
 • Fornybare energiprosjekter og utvikling i det globale sør
 • Utbygging av vannkraft i Norge: samlet belastning og offentlige beslutningsprosesser
 • Rollen til visjoner, scenarioer og utopier i energiomstilling og byutvikling
 • Energiomstillingens politiske økologi: rettferdighet og deltakelse i byutvikling
 • Samspillet mellom bystruktur, infrastruktur og hverdagsliv (“social practice”) i energiomstilling

Har du spørsmål eller vil vite mer, kontakt Håvard på epost: havard.haarstad@uib.no